Veroneuvonta

Autamme sinua kokonaisvaltaisesti sekä omissa että yrityksesi verokysymyksissä – yli 20 vuoden kokemuksella. Palvelujemme sisältö muotoutuu asiakkaan tarpeista, jotka vaihtelevat aina yksittäisistä verokysymyksistä laajakantoista verosuunnittelua edellyttäviin tapauksiin.

Otamme verosuunnittelussa huomioon kaikki yritys- ja yhtiöoikeudelliset kysymykset. Arvonlisäverotukseen liittyvät tarpeet näyttäytyvät monesti aluksi yksittäisinä verovelvollisuus- ja vähennyskelpoisuuskysymyksinä, mutta yhä useammin ne liittyvät kansainvälisiin tilanteisiin. Lisäksi on aina otettava huomioon veroraportointi niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tilanteissa.

Maksatko liikaa veroja?

Yrittäjän ja yrityksen verotus on yksi kokonaisuus, ja verotuksellinen optimointi tarkoittaa tämän kokonaisuuden huomioon ottamista. Maksettavien verojen määrä riippuu paitsi verokannasta myös verotettavan tulon määrästä. Verotettavaan tuloon voidaan vaikuttaa mm. hyödyntämällä kaikki mahdolliset vähennykset. Käytännössä on hyvä käydä läpi, ovatko kaikki vähennysmahdollisuudet käytössä. Lisäksi on hyvä tarkistaa, miten vähennykset hyödynnetään mahdollisimman verotehokkaasti.

Pohditko yritysrakenteen muokkaamista?

Yrittäjän tilanteet vaihtelevat paitsi toimintaympäristön muuttuessa myös esimerkiksi liiketoiminnan laajentuessa tai toiminnan muutoin muuttuessa. Myös yrittäjän henkilökohtaiset tilanteet voivat ohjata miettimään toiminnan nykymuodon ja -rakenteen järkevyyttä. Vaikka liiketoiminnalliset syyt ovat tärkein ohjenuora toiminnan muodon ja rakenteen muovautumiseen, myös verotukselliset kysymykset nousevat usein esille – ja syystäkin.

Käytännössä on lukuisia toimintamuodon tai yritysrakenteen uudistamistarpeeseen johtavia syitä. Jo pelkästään lainsäädännön kehityskin saattaa ajaa pohtimaan valitun ja nykyisen yritysrakenteen järkevyyttä. Pohdinnan alla saattaa olla esimerkiksi yrityksen omistamisen malli – omistaako yritys suoraan henkilökohtaisesti vai toisen yrityksen kautta. Muina esimerkkeinä mainittakoon yrittäjän iän mukanaan tuoma tarve sukupolvenvaihdokseen, yrityksen myyntiin tai muihin järjestelytarpeisiin. Samoin osakaspohjan laajentamistarpeet, voitonjaon kanavoinnin tai vaikkapa kiinteistöomistuksen uudelleenjärjestelyn tarpeet voivat olla yritysrakenteen muovaamisen taustalla. Joskus esimerkiksi tappioiden hyväksikäyttö saattaa aiheuttaa yritysrakenteen muuttamisen tarpeen.

Se, miten erilaisiin tarpeisiin vastataan, riippuvat yrittäjän tavoitteista. Toteutukseen vaikuttavat myös käytännön ja lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa tavoitteena on usein mahdollisimman veroneutraali ratkaisu niin yrittäjän kuin jatkajienkin näkökulmasta.

Sukupolvenvaihdos yrityksessä?

Sukupolvenvaihdos on toteutettavissa yrittäjän näkökulmasta jopa täysin ilman veroseuraamuksia. Tämä toki edellyttää mm. sitä, että toimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa. Näin ollen esimerkiksi toiminimiyrittäjälle tämä ei ole mahdollista ilman yritysmuodon muutosta ja suhteellisen pitkän ajan kulumista (10 vuotta yhtiömuodossa).

Verovapaus edellyttää, että luovutus toteutetaan laissa mainitulle lähisukulaiselle. Toisaalta osakkeiden myynti saattaa mahdollistaa toimintaa jatkavalle ostajille merkittäviä verohuojennuksia riippumatta ostajan sukulaisuusstatuksesta. Jo pelkästään veroetujen johdosta sukupolvenvaihdos on syytä suunnitella huolella!

Pohditko yrityksen myyntiä?

Yrityksen myynnin verokohtelu on olennaisesti riippuvainen yritysmuodosta. Usein ostaja haluaisi ostaa vain liiketoiminnan eikä esimerkiksi yhtiön osakkeita. Myyjä taas haluaisi osakeyhtiötilanteessa myydä osakkeet. Tällaisten tilainteiden ratkaiseminen on käytännössä paitsi yleistä niin myös kauppahinnassa huomioon otettava asia.

Erilaiset rakennejärjestelyt voivat tulla kysymykseen myös silloin, kun halutaan muokata myyntikohde ostajalle kiinnostavaksi. Esimerkiksi, jos tavoitteena on ostajalle soveltumattomien toimintojen siirtäminen pois kohdeyhtiöstä, voidaan pohtia siihen soveltuvia järjestelyjä kuten yhtiön jakamista. Usein esimerkiksi kiinteistö ei kiinnosta ostajaa, joskus taas itse myytävä kokonaisuus halutaan siirtää muusta toiminnasta erilleen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi verolainsäädännön tuntemaa veroneutraalia liiketoimintasiirtosäännöstä soveltamalla.

Toimenpiteiden veroseuraamusten suhteen on syytä suureen tarkkuuteen. Väärin toteutettuna verovapaasti tarkoitettu järjestely voi johtaa rankkoihinkin veroseuraamuksiin.

Uusia osakkaita yhtiöön?

Yritystoiminnan laajentuessa uusien yrittäjien tai muiden osakkaiden mukaan ottaminen saattaa laukaista monenlaisia järjestelytarpeita. Rahoituksellisista syistä yhtiötä saatetaan ”laihduttaa” esimerkiksi siten, että yhtiö hankkii yrittäjältä osakkeita ja antaen vastikkeeksi yhtiöön kertyneitä varoja. Laihdutettuun yhtiöön on sittemmin mielekkäämpi ottaa osakkaaksi esimeriksi avaintyöntekijöitä, kun osakkeiden hintaa on em. toimenpitein huojennettu. Omien osakkeiden hankkimiseenkin liittyy joukko verokysymyksiä, joiden suhteen on syytä suureen huolellisuuteen ja tarkkuuteen.

Erilaiset tarpeet tarkoittavat erilaisia ratkaisuja

Yrityksessä voi olla ristiriitaisia voitonjakotavoitteita. Esimerkiksi vähemmistöosakkaat saattavat haluta yhtiöstä sellaisia osinkoja, jotka eivät ole pääyrittäjälle verotuksellisesti kaikkein järjellisimpiä. Tällöin yrittäjä tai pääyrittäjät voivat pohtia siirtää henkilökohtaisen omistuksen yhtiön kautta omistettavaksi. Asiaa voidaan lähestyä hyödyntämällä veroneutraalia yritysjärjestelyvaihtoehtoa, osakevaihtoa. Sekä tämä vaihto että jatkossa mahdollisesti saatavat osingot ovat verovapaita (osinko yhtiöltä yhtiölle). Osakevaihtoa onkin toteutettu melko usein sellaisissa tilanteissa, joissa liiketoimintaa harjoittavaan yhtiöön on haluttu sitouttaa avaintyöntekijöitä osakasjärjestelyin.

Käytä asiantuntijaa!

Käytännössä verotukseen liittyvät tilanteet ovat usein edellä esitettyjä moniulotteisempia ja erilaisia järjestelyjä tulee aina pohtia tapauskohtaisesti. Useissa tapauksissa haluttuun lopputulokseen päästään vasta erilaisten järjestelyjen yhdistelmien kautta. Käytännössä on lukuisia tilanteita, joissa useampi vaihtoehto on mahdollinen, mutta verotukselliset näkökohdat huomioon ottaen vain tietyt toteutustavat ovat mielekkäitä. Osaan järjestelyjä liittyy myös sellaisia verotuksellisia kysymyksiä, joiden seuraamusten varmistaminen on syytä tehdä etukäteen esimerkiksi Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla.

Veroneuvonta varmistaa, että teet oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Autamme kaikissa liiketoiminnan vaiheissa aina perustamisesta omistajanvaihdoksiin.

Missä veroissa sinä tarvitset apua ja turvaa?

 • Tuloverotus
 • Yritysverotus
 • Henkilöverotus
 • Arvonlisäverotus
 • Perintö- ja lahjaverotus
 • Varainsiirtoverotus
 • Ennakkoperintä
 • Verotusmenettely

Palvelemme sinua mm. seuraavissa tarpeissa

 • Yritysverotus ja verosuunnittelu
 • Yrittäjän verotus ja verosuunnittelu
 • Yritysjärjestelyt ja yritysrakennemuutokset
 • Omistajanvaihdokset ja sukupolvenvaihdokset
 • Yrityskaupat
 • Ennakkoratkaisut ja poikkeuslupahakemukset
 • Verovastineet ja -valitukset
 • Yrittäjän ja yrityksen avustaminen verotarkastuksissa
 • Veroriskien tunnistaminen ja kartoittaminen

Kokonaisvaltaista huolenpitoa yrittäjän ja yrityksen veroasioista